Wat houdt een delta-v onderzoek in?

“Een ongeluk zit een klein hoekje”, is een bekend Nederlands gezegde. Het zou je maar overkomen, thuis kermen van de pijn en vervolgens een verzekeraar die weigert de aansprakelijkheid te erkennen als gevolg van een delta-wattes onderzoek? Het komt maar al te vaak voor dat slachtoffers niet weten wat een delta-v onderzoek precies inhoudt en hoe zij het resultaat van zo een dergelijk onderzoek kunnen aanvechten. In dit artikel zetten wij uitgebreid uiteen wat wij hebben opgestoken van jarenlange ervaring en uitgebreid onderzoek in de letselschadebranche.

Wat is een delta-v onderzoek?

Met delta-v wordt het snelheidsverschil van het aangereden voertuig vlak voor en na het ongeval aangeduid. De verzekeraar is de partij die de opdracht geeft om een delta-v onderzoek uit te voeren. Bij zo een onderzoek wordt gepoogd om uit de voertuigschade de botsingssnelheid en de kracht van de aanrijding af te leiden. Het is relevent om te weten dat een delta-v onderzoek geen medisch onderzoek is. Het resultaat van een delta-v-onderzoek zegt derhalve niets over de huidige medische toestand van het slachtoffer.

Ik heb pijn, waarom dan nog een delta-v-onderzoek?

Je kan je afvragen waarom, ondanks alle verklaringen van diverse zorgverleners, de verzekeraar toch overgaat tot het verrichten van een delta-v onderzoek. Dit omdat de verzekeraar in bepaalde gevallen niet betwist dat het slachtoffer last heeft, maar sceptisch is over de oorzaak van diens lasten. De verzekeraar probeert aan de hand van zo een delta-v-onderzoek af te leiden of het mogelijk is dat het slachtoffer dergelijke lasten kan krijgen als gevolg van de aanrijding. Dit speelt een rol bij klachten die lastig aantoonbaar zijn, denk hierbij aan whiplash achtige klachten. Deze klachten zijn niet zwart-wit aantoonbaar, waardoor de aanwezigheid/afwezigheid hiervan lastig te bewijzen is. De verzekeraar probeert aan de hand van een delta-v-onderzoek aannemelijk te maken dat dergelijke klachten bij een lage delta-v niet mogelijk zijn.

Het resultaat van een delta-v onderzoek wordt uitgedrukt in een onder- en bovengrens in kilometers per uur. Gesteld wordt dat een botsing met een delta-v lager dan 10 km p/u geen whiplash klachten teweeg heeft kunnen brengen. De snelheidsverandering zou namelijk te gering zijn om een acceleratie/deceleratie-trauma (de slingerbeweging van de nek) door te kunnen maken. Als gevolg hiervan zou de verzekeraar de schade waar je recht op hebt niet willen uitkeren. In welke mate de rechter hierin mee zal gaan zien we onder het volgende kopje.

Rechtskracht van een delta-v-onderzoek:

Allereerst is het relevant hoe de bewijslast is verdeeld bij whiplash-achtige klachten. Het gerechtshof Arnhem/Leeuwaarden heeft in een recent uitspraak bepaald, dat ten aanzien van de bewijslast “het aan een benadeelde is om te stellen en zonodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten leidt. Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is, wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan van klachten – overigens ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft – worden uitgegaan” . Als gevolg van deze uitspraak dient het klachtenpatroon plausibel te zijn om een causaal verband aan te nemen. Dit is het element wat de verzekeraar probeert te weerleggen aan de hand van een delta-v onderzoek.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat een delta-v onderzoek wel een relevante factor is bij de beoordeling van het causaal verband. Dit betekent echter niet dat een lage delta-v zondermeer met zich meebrengt dat een causaal verband ontbreekt. De rechter meent dat alle omstandigheden van het geval moeten worden bezien, waaronder de plausibiliteit van de fysieke klachten. De rechter legt hier de nadruk op het totaalplaatje. Uit diverse studies blijkt onder andere dat bijvoorbeeld kinderen en vrouwen een hogere kans hebben op whiplash-achtige klachten bij een lage delta-v. Factoren zoals deze moeten volgens de rechter meegenomen worden in de beoordeling.

Er zijn diverse rechterlijke uitspraken die dit onderwerp aankaarten. in de praktijk zien we dat rechters kijken naar alle omstandigheden van het geval. Echter, het is wel zo dat op het moment dat de verzekeraar een lage delta-v constateert en aan de hand daarvan de plausibiliteit betwist, de rechter bij het ontbreken van tegenbewijs geneigd is hierin mee te gaan. Bij een lage delta-v is meermaals voorgekomen dat het slachtoffer in het ongelijk is gesteld, omdat hij diens standpunt niet naar behoren heeft onderbouwd. In de praktijk zien we vaak dat voor de weerlegging van een delta-v verweer de rechter doorgaans een deskundigenonderzoek verlangt.

Zoals uit het voorgaande blijkt, dient derhalve gekeken te worden naar het totaalplaatje. Hierbij is een goede dossiervorming van groot belang. Bovendien dient vermeld te worden dat in dit artikel het puntje van de ijsberg is uiteengezet en dat er in de praktijk veel meer bij kan komen kijken. Indien u een verkeersongeval heeft meegemaakt, waarbij u vermoedt geconfronteerd te worden met een delta-v onderzoek of bent u hier al mee geconfronteerd, neem dan contact met ons op om uw recht te halen. Geheel kosteloos.