Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

De opdrachtnemer: Sparta Legal B.V. (hierna verder als: “Sparta”), die de hieronder aangeduide werkzaamheden uitvoert;

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Sparta;

Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Sparta te bepalen werkzaamheden die door Sparta verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen

Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Sparta gesloten opdrachten.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Dienstverlening

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening en ontvangst door Sparta van de opdrachtbevestiging.

De opdrachtgever verleent aan Sparta de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.

De werkzaamheden die Sparta voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand (zonder tussenkomst van een rechter) genoemd. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Sparta op verzoek haar dossier overdragen aan een met haar kantoor samenwerkend (letselschade-)advocaat. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

Artikel 4: Behandeling van de zaak

Indien en zolang de zaak bij Sparta in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om naar waarheid alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, tijdig inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.

Bij het schenden van die verplichting(en) kan Sparta de gemaakte kosten en honorarium verhalen op opdrachtgever. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Sparta staakt, zal Sparta de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en zo mogelijk mogen verrekenen met de door de verzekeraar en/of aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten en heeft Sparta het recht het dossier onder zich te houden totdat volledige betaling is geschied.

Sparta houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Sparta frustreren dan wel onmogelijk maken.

Indien en zolang de zaak bij Sparta in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Sparta beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Sparta de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

Mocht opdrachtgever een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten dan dient opdrachtgever bij deze verzekeraar melding van de schade te doen. Het wordt aangeraden in ieder geval in verband met verjaring dit binnen drie jaar na de datum van het ongeval te doen.

Voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, is opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind of curatele staat. In dit geval dient het rekeningnummer van de bewindvoerder of curator te worden doorgegeven.

Artikel 6: Geheimhouding

Sparta is terughoudend met het delen van de gegevens van cliënten en overige partijen. Sparta is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

Sparta is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Sparta is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. De aansprakelijkheid voor bovengemelde schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Sparta voor haar werkzaamheden heeft ontvangen.

De aansprakelijkheid van Sparta voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten. Sparta dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Sparta het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is Sparta daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Sparta is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Sparta verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld op grond van artikel 6:96 BW. Sparta kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Sparta.

Mocht opdrachtgever (deels eigen) schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten zal opdrachtgever voor haar rekening nemen.

Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Sparta. Het honorarium wordt indien van toepassing aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege. Sparta behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.

Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan Sparta te betalen. Indien de buitengerechtelijke kosten niet (geheel) worden vergoed is Sparta bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.

Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Sparta en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.